Funny Days - Rezervácie


Základné informácie

Rodič

Adresa bydliska

Kontakt

Údaje o dieťati

Po odoslaní predbežnej on line rezervácie vám bude na váš e-mail alebo poštou zaslaná Zmluva o obst. zájazdu, informácie k platbe a všeob. a záručné podmienky.

Predbežná rezervácia je platná 10 dní, po tejto lehote má CK právo rezerváciu stornovať.

Ako budeme vaše osobné údaje spracúvať?

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) sme my - spoločnosť Twistovo, s.r.o., prevádzka Teplická ul. 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 36 823 830 tzv. prevádzkovateľom.

Vaše dieťa a vy – ako jeho zákonný zástupca, ste dotknutými osobami.

Osobné údaje, ktoré nám prostredníctvom tohto elektronického formulára odovzdáte využijeme výhradne za účelom komunikácie s vami z dôvodu rezervácie vybraného pobytu. Na váš e-mail alebo poštou vám zašleme zmluvu o obstaraní zájazdu, informácie k platbe a všeobecné záručné podmienky.

K prevádzke našej webovej stránky využívame služby externého dodávateľa, ktorým je spoločnosť SoftPoint s.r.o., Vajnorská 77, 831 03 Bratislava, IČO: 45432741.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva vás, ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na emailovej adrese twistovo@twistovo.sk, telefonicky na 0908 408 408 alebo (02)20743377, osobne alebo poštou na adrese Twistovo, s.r.o., P.O.BOX 38, Bratislava 821 01.