Povoliť

Denný tábor - Rezervácie


Základné informácie

Rodič

Adresa bydliska

Kontakt

Údaje o dieťati

Po odoslaní predbežnej on line rezervácie vám bude na váš e-mail alebo poštou zaslaná Zmluva o obst. zájazdu, informácie k platbe a všeob. a záručné podmienky.

Predbežná rezervácia je platná 10 dní, po tejto lehote má CK právo rezerváciu stornovať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1. Naše identifikačné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii Twistovo, s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 823 830.

 

S otázkami ochrany vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to:

 • poštou na adrese Twistovo, s.r.o., Oliwa resort Teplická 864/102, 914 01 Trenčianska Teplá
 • telefonicky na čísle 0908 408 408 alebo (02)20743377,
 • prípadne e-mailom na twistovo@twistovo.sk

2. Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

Pri spracúvaní osobných údajov naši zamestnanci dodržiavajú tieto základné zásady spracúvania:

 

2.1 Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti

Osobné údaje musia byť vždy spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

2.2 Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi.

 

2.3 Zásada minimalizácie údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

 

2.4 Zásada správnosti

Osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.

 

2.5 Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

 

2.6 Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

3. Sprostredkovatelia a ostatní externí dodávatelia

Pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme so sprostredkovateľmi a ich dodávateľmi (sprostredkovateľ sprostredkovateľa), ktorými sú:

 • poskytovateľ služieb webhostingu a správy našej internetovej stránky – spoločnosť SoftPoint s.r.o., 
 • externý spracovateľ mzdovej a účtovnej agendy 

 

4. Účely spracúvania osobných údajov

S cieľom transparentného poskytovania informácii dotknutým osobám si vás dovoľujeme oboznámiť o spracúvaní osobných údajov, a to pre nasledujúce účely spracúvania:

 

4.1 Táborové aktivity a škola v prírode

Za účelom realizácie táborových aktivít a školy v prírode spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb: dieťa, zákonný zástupca dieťaťa.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • Komunikácia z dôvodu rezervácie vybraného pobytu (spracúvame napríklad meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty – email, telefonický kontakt).
 • Vyhotovenie a zaslanie zmluvy o obstaraní zájazdu, informácií k platbe a všeobecných podmienok, a to emailom alebo poštou.
 • Táborové aktivity a školy v prírode, evidencia informácií potrebných k ich realizácii.

 

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

 

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje ďalším príjemcom, ktorými sú:

 • Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa,
 • lekár, a to v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu realizácie táborových aktivít a školy v prírode uchovávame v zmysle nášho registratúrneho plánu a poriadku, a to napríklad: zmluvy o obstaraní zájazdu – 10 rokov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu – počas trvania táborovej aktivity a školy v prírode, alebo do odvolania súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

4.2 Správa registratúry

Za účelom správy registratúry spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určené oprávnené osoby, dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú archivované v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Evidencia prijatej a odoslanej pošty (spracúvame titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).
 • Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky (spracúvame rodné číslo, titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah oprávnení).
 • Vyraďovanie dokumentov (spracúvame osobné údaje údaje v rozsahu archivovaných dokumentov).

 

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente).

 

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje príjemcom, ktorými sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, prípadne iný oprávnený subjekt.

 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu správy registratúry uchovávame v rôznych lehotách, v zmysle nášho registratúrneho plánu a poriadku, a to napríklad: evidencia prijatej a odoslanej pošty – 5 rokov.

 

4.3 Vedenie účtovnej agendy

Za účelom preukázateľne vedeného účtovníctva spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

zamestnanci/bývalí zamestnanci, dodávatelia a ich zamestnanci, klienti alebo ich zástupcovia.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Spracovanie faktúr (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Spracovanie ostatných daňových dokladov a bankových výpisov (spracúvame napríklad názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu).

 

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje príjemcom, ktorými sú: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, príslušný daňový úrad a iný oprávnený subjekt.

 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu vedenie účtovníctva uchovávame v rôznych lehotách, v zmysle nášho registratúrneho plánu a poriadku, a to napríklad: faktúry (dodávateľsko – odberateľské) – 10 rokov; ostatné daňové doklady a bankové výpisy – 10 rokov.

 

4.4 Prezentácia organizácie

Za účelom prezentácie organizácie a propagácie jej aktivít spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb: dieťa – účastník aktivity, ktorú organizuje Twistovo, s.r.o., zamestnanec, animátor.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • Zverejňovanie fotografií detí a ďalších informácií týkajúcich sa aktivít Twistovo, s.r.o., a to prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa a sociálnych sietí, ktorými sú 
 • SoftPoint s.r.o. Tabaková 2942/3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 81107 IČO: 50 015 168 (prevádzka našej internetovej stránky), 
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (služba Facebook a Instagram),   LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085.

 

Právny základ spracúvania

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

 

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti neposkytujeme osobné údaje ďalším príjemcom.

 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame počas trvania platnosti poskytnutého súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

4.5 Newsletter

Za účelom propagácie aktivít organizácie prostredníctvom elektronickej pošty spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb: prijímateľ informačného newslettra.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • Zasielanie emailových správ o novinkách a akciách Twistovo, s.r.o. (spracúvame adresu elektronickej pošty – email).

 

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti neposkytujeme osobné údaje ďalším príjemcom.

 

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame počas trvania platnosti poskytnutého súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

4.6 Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

                        

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

4.7  Používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach. Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne. Tieto cookies sme oprávnený spracúvať bez toho, aby bol k tomu potrebný súhlas návštevníka našej stránky.

Okrem našich vlastných využívame napríklad aj cookies pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

 

5 Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

 

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.